Munkavédelem, tűzvédelem

Munkahelyi kockázatértékelés

Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (Mvt) előírja minden munkáltatónak, hogy a tevékenysége megkezdése előtt elkészítse a cégre, a tevékenységre, eszközökre, anyagokra – a munkavállalók szempontjából – vonatkozó veszélyeket felmérő és elemző dokumentációt. Ez a munkahelyi kockázatértékelés. Ebben a körben le kell szabályozni a dolgozók orvosi vizsgálatainak rendjét, a szükséges védőeszközöket, a dohányzásra vonatkozó előírásokat, a munkavédelmi oktatások rendjét, a munkabalesetekre vonatkozó intézkedési tervet, a gépekre-berendezésekre vonatkozó elírásokat (üzembe helyezés, időszakos felülvizsgálatok). Ezen tevékenység munkavédelmi szaktevékenységnek minősül, így csak a megfelelő végzettséggel és képzettséggel rendelkező személy végezheti.

Kémiai kockázatanalízis

Az Mvt. mellett a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, illetve a 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló jogszabályok kötelezően előírják azt, hogy a veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenységekre meg kell határozni a kémiai kockázatokat. Ennek alapja a felhasznált és forgalmazott vegyszerek, azok biztonsági adatlapjai. 2017. június 1-től a vegyi anyagokra az uniós CLP rendelet előírásai az irányadók (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról). A rendelet forgalmazókra vonatkozó fontos előírása, hogy a hatálybalépés időpontjától csak a rendelet szerinti új címkékkel ellátott, új biztonsági adatlappal rendelkező termékek hozhatók forgalomba.

Munkavédelmi oktatás

Az Mvt. előírja, hogy minden dolgozó munkába állás előtt, tartós távollét esetén, munkakör megváltozásakor munkavédelmi oktatásban kell, hogy részesüljön. Maga az oktatás nem munkabiztonsági szaktevékenység, azonban egy munkavédelmi szakember által összeállított tematika, oktatási anyag alapján kell az oktatást elvégezni.

Munkabalesetek kivizsgálása

Minden munkahelyen előfordul néha baleset. Ezek kivizsgálása és meghatározottak szerinti jelentése kötelező. Ez a feladat is munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül. A kivizsgálás lefolytatását és jelentés készítését az Mvt és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendelet (5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról) szabályozza. Határidős feladat, a balesetet követő hónap 8.napjáig el kell készíteni, és el kell juttatni a jegyzőkönyvet a munkaügyi felügyelőség és az OEP részére.

Üzembe helyezés

Az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet melléklete felsorolja azokat a veszélyesnek minősített gépeket-berendezéseket, melyek üzembe helyezés nélkül (és kötelező felülvizsgálatok nélkül) nem használhatók. Az üzembe helyezési eljárás a gép és annak állapot, valamint dokumentációi, biztonsági berendezéseinek ellenőrzéséből áll, melyet meghatározottak szerint dokumentálni szükséges.

Targoncák

Az emelőgépek külön kategóriát képeznek a veszélyes berendezések között. Ezek üzembe helyezéséhez, felülvizsgálatához, szerkezeti vizsgálatokhoz Emelőgép biztonsági szabályzat elkészítéséhez minimum emelőgép ügyintézői képesítéssel rendelkező személy szükséges.

Emelőgép kezelők rendszeres munkavédelmi oktatása

Az emelőgép kezelők (targoncások) munkavédelmi oktatása különbözik az egyéb munkakörben dolgozókétól. Oktatásuk főbb irányvonala a biztonságos géphasználat, gázüzemű targoncák esetén a biztonságos palackcsere, a közlekedési szabályok stb. Ezen ismeretek oktatását emelőgép ügyintéző végzi.

Munkáltatói belső szabályozások

A munkahelyi kockázatértékelésen túl vannak olyan – jogszabályok által megfogalmazott – kötelezettségek, melyeket a munkavállalók egészsége és biztonsága érdekében meghatározni, szabályozni szükséges, illetve meg kell határozni az adott feladatok felelősét. Ilyenek pl. a dohányzással kapcsolatos szabályok rögzítése, az orvosi vizsgálatok rendjének rögzítése, az oktatások rendjének rögzítése, a védőeszközök kiadására, használatára vonatkozó előírások rögzítése, eljárási rend kidolgozása havaria, munkabaleset esetén stb. Ezeket a kockázatértékeléstől elkülönített dokumentációban is lehet szabályozni.

Munkavédelmi képviselő választások

Mvt. 70§ A) szerint minden 20 fő feletti munkavállalót foglalkoztató cég esetében kötelező munkavédelmi képviselőt választani. A választás eljárási rendje megegyezik a Munka Törvénykönyvében szabályozott üzemi tanács választásával, természetesen kiegészülve a munkavédelem specializációival.
Cégünk megszervezi, elkészíti a szükséges dokumentációkat és igény esetén végre is hajtja a választásokat.

Legionella kockázatértékelés

A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet kötelezi a létesítmények üzemeltetőit/tulajdonosait, hogy minden olyan helyen, amely közforgalmú tereket tartalmaz és Legionella expozíció lehetséges, készíttesse el az erre vonatkozó kockázatértékelést. Legionella expozíció a kereskedelmi egységekben jellemzően a légkezelőkkel, klímákkal ellátott tereken jelentkezhet, ahol megfelelő hőmérséklet, aeroszol képződés történik. A kockázatértékelés kiterjed azonban a vevőkre és a dolgozókra egyaránt. A dokumentáció az értékelésen felül monitoring és kockázatkezelési javaslatokat is meghatároz.

Tűzvédelmi Szabályzat

A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet szabályozza, hogy mely esetekben, milyen formátumban és tartalommal szükséges készíteni tűzvédelmi szabályzatot.
Ez azt jelenti, hogy amely vállalkozásban 5 főnél több munkavállalót foglalkoztatnak (családtagot is beleértve), vagy az egység befogadóképessége 50 főt meghaladja, akkor köteles a gazdálkodó szervezet Tűzvédelmi Szabályzatot a rendeltetésszerű tevékenység megkezdése előtt elkészíteni, és a tevékenység megkezdésének időpontjától az alkalmazását elrendelni.

A tűzvédelmi szabályzat tartalmazza

    • a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
    • a tűzvédelmi szervezetre vonatkozó szabályokat, a tevékenységre és a helyszínre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat,
    • a tűzvédelmi oktatással, a tűzvédelmi berendezések kezelésének megismertetésével kapcsolatos feladatokat,
    • a munkavállalóknak a tűzeset vagy műszaki mentést igénylő esemény esetén végrehajtandó feladatait
    • és egyéb a tűz megelőzésével, keletkezésével és oltásával kapcsolatos teendőket naprakészen az adott létesítményre

vonatkoztatva.

Tűzriadó terv kiürítés számítással

A Tűzriadó terv és kiürítés számítás a Tűzvédelmi Szabályzat részét képezi akkor, ha a jogszabályban megfogalmazott feltételek fennállnak (pl: oktatási-nevelési int., menekülésükben korlátozottakat ellátő intézmény, 300 fő feletti tömegtartózkodás céljára szolgáló hely, 20 fő feletti kereskedelmi szálláshely, zenés szórakozóhely 50 fő felett stb.)
A Terv tartalmazza a tűzjelzés módját, a tennivalókat, a főbb veszélyforrásokat, a menekülés lehetőségeit, helyszínrajzokat, a rendelkezésre álló tűzoltásban kiemelt berendezések helyét (pl. gáz főelzáró, tűzvédelmi főkapcsoló, tűzoltó készülékek stb)
Kiürítés számítást csak felsőfokú végzettséggel lehet végezni (Főelőadó, szakértő vagy tervező)

Tűzvédelmi házirend

A háromnál több építményszinttel rendelkező és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben a közös képviselő vagy az épületrész tulajdonosa köteles írásban kidolgozni, Tűzvédelmi Házirend elnevezéssel kiadni az épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, és gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.

Tűzvédelmi oktatás

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt szabályokat, előírásokat, kötelezettségeket és teendőket a munkáltató a munkavállalókkal köteles ismertetni. Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával igazolni kell.
A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a gazdálkodó szervezettel kapcsolatba kerülők (külső munkavállalók, szállóvendégek stb.) – a rájuk vonatkozó mértékben – a Szabályzat tartalmát megismerjék.

HACCP Önellenőrzés Munkavédelem Tűzvédelem HACCP Élelmiszerbiztonság Élelmiszerhigiénia HACCP Szaktanácsadás Engedélyeztetési tanácsadás Oktatás Címketerv HACCP

HACCP Önellenőrzés Munkavédelem Tűzvédelem HACCP Élelmiszerbiztonság Élelmiszerhigiénia HACCP Szaktanácsadás engedélyeztetési tanácsadás Oktatás Címketerv HACCP